Regulamin

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego KDS KLINKIER Ewelina Szymaniak (dalej: KDS KLINKIER), w szczególności składania za jego pośrednictwem Zamówień wyceny, a także zawierania na podstawie Wyceny i Potwierdzenia zakupu umów pomiędzy Klientem a KDS KLINKIER.
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio do każdej osoby korzystającej z usług KDS KLINKIER, niezależnie od tego czy jest ona konsumentem czy przedsiębiorcą.
 3. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2 Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, która składa zamówienie wyceny;
 3. Klient indywidualny (Konsument) - osoba fizyczna, która składa Zamówienie wyceny lub Potwierdzenie zakupu lub zawiera Umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. KDS KLINKIER – KDS KLINKIER Ewelina Szymaniak z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Zuchów 101, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5992073541, REGON: 364854786, mail: sklep@kds-klinkier.pl nr Tel. 512274722
 5. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego KDS KLINKIER;
 6. Sklep Internetowy KDS KLINKIER (dalej także: Sklep) - serwis internetowy umożliwiający składanie Zamówień wyceny, dostępny pod adresem www.kds-klinkier.pl;
 7. Konto bankowe - konto KDS KLINKIER o nr rachunku 29 1020 1954 0000 7102 0164 6793 na które dokonywana jest zapłata przez Klienta;
 8. Towar nowy – ruchomości prezentowane na witrynie internetowej Sklepu Internetowego KDS KLINKIER, zakupione od producenta lub innego sprzedawcy, w szczególności: cegły klinkierowe, płytki klinkierowe, narożniki, chemia budowlana, systemy mocowań i in;
 9. Towar używanyruchomości prezentowane na witrynie internetowej Sklepu Internetowego KDS KLINKIER, używane wcześniej przez inne osoby, nadające się do ponownego użytku zgodnie z przeznaczeniem lub innego wykorzystania, w szczególności: cegły klinkierowe, płytki klinkierowe i inne
 10. Towar – Towar nowy lub Towar używany według powyższych definicji;
 11. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Ustawy Kodeks cywilny, zawierana z wykorzystaniem Sklepu pomiędzy KDS KLINKIER a Klientem;
 12. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 13. Zamówienie wyceny – oświadczenie Klienta składane za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu wyrażające wolę wyceny określonych przez Klienta: rodzaju Towaru, ilości Towaru, sposobu i kosztów transportu;
 14. Próbnik - element Towaru lub jego cześć; zamówienie próbnika wyłącza roszczenie z tytułu niezgodności towaru  z opisem.
 15. Adres elektroniczny – wskazanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej, na który będzie przesłana Wycena oraz inna korespondencja elektroniczna od KDS KLINKIER;
 16. Wycena – oświadczenie KDS KLINKIER przesyłane na adres elektroniczny Klienta w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Zamówienia wyceny wskazujące rodzaj Towaru, jego ilość oraz dostępność, przewidywany termin dostawy Towaru, cenę Towaru, sposób transportu i wysokość kosztów transportu, a także ewentualnie inne postanowienia Umowy sprzedaży;
 17. Potwierdzenie zakupu – oświadczenie Klienta złożone drogą elektroniczną, iż dokonuje zakupu Towaru określonego w Wycenie wraz z kosztami transportu i zobowiązuje się do zapłaty ceny Towaru wraz z kosztami transportu określonej w Wycenie;
 18. Rejestracja – proces zakładania przez Klienta konta w Sklepie Internetowym KDS KLINKIER polegający na dobrowolnym podaniu przez Klienta danych osobowych, danych kontaktowych i innych informacji wymaganych do założenia takiego konta, akceptacji oświadczeń oraz klauzul oraz wyborze przez Klienta nicku oraz hasła umożliwiających dostęp w przyszłości do tego konta.

 

 

§3 Wymagania dotyczące Klienta oraz wymagania techniczne

 

 1. Uprawnionym do złożenia Zamówienia wyceny oraz Potwierdzenia zakupu jest Klient, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w szczególności, w przypadku Klienta indywidualnego, jest osobą pełnoletnią).
 2. Przy korzystaniu z serwisu Sklepu Klienci zobowiązani są do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zakazane jest w szczególności zamieszczania komentarzy i opinii godzących w dobra osobiste innych osób, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc oraz umieszczania treści uznanych powszechnie za obraźliwe, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Klientów treści o charakterze reklamowym.
 3. Wszelkie treści umieszczane przez Klienta za stronach Sklepu zamieszczane są na wyłączną odpowiedzialność tego Klienta i z tego tytułu KDS KLINKIER nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 4. KDS KLINKIER zastrzega sobie prawo do usuwania treści umieszczanych przez Klientów na stronach internetowych Sklepu o których mowa w ustępie drugim tego paragrafu jak również prawo do blokowania kont Klientów zamieszczających takie treści.
 5. Dostępność techniczna serwisu internetowego Sklepu wymaga zapewnienia przez Klienta następujących narzędzi i warunków technicznych służących korzystaniu z serwisu internetowego, tj.:
 6. korzystanie przez Klienta z urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet, o rozdzielczości ekranu co najmniej 480 px x 800 px;
 7. korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron WWW:

- Internet Explorer 11.0 lub nowszy z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki Cookies;

- Mozilla Firefox 41.0 lub nowsza z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki Cookies;

- Google Chrome w wersji 46.0 lub nowsza z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki Cookies;

- inna przeglądarka o parametrach analogicznych do przeglądarek wymienionych powyżej.

 

§ 4 Składanie Zamówienia wyceny

 

 1. Prezentacja w serwisie internetowym (stronach internetowych) Sklepu Towarów, co do których Klient może złożyć Zamówienie wyceny, nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.
 2. W celu złożenia Zamówienia wyceny Klient powinien, po dokonaniu rejestracji, wykonać na stronie internetowej Sklepu, następujące czynności:
  1. zapoznać się z prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu warunkami, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy sprzedaży, a także z prezentowanymi tam informacjami o właściwościach Towaru;
  2. zapoznać się z dokumentami prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, dotyczącymi warunków zawarcia Umowy sprzedaży, pouczeniami dla Konsumenta dotyczącymi Umowy zawieranej na odległość, regulaminami ewentualnych promocji,
  3. dokonać wyboru rodzaju i ilości Towarów spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Towarów;
  4. dokonać wyboru formy płatności oraz formy dostarczenia Towaru spośród dostępnych opcji płatności i transportu/odbioru,
  5. poprawnie wypełnić właściwy formularz Zamówienia wyceny, dedykowany dla wybranego przez Klienta Towaru,
  6. wyrazić zgody i złożyć inne oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu jako wymagane dla wybranego przez Klienta Towaru,
  7. wykonać ewentualne dalsze czynności, jeżeli prezentowana na stronie internetowej Sklepu ścieżka złożenia Zamówienia wyceny wyraźnie wskazuje na konieczność podjęcia przez Klienta określonej czynności,
  8. zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.
 3. Klient ma możliwość wyrażenia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu – przed złożeniem Zamówienia wyceny - także innych zgód i oświadczeń. Ich wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny i niezależny od wymagań dla skutecznego złożenia Zamówienia wyceny.
 4. W celu przesłania Zamówienia wyceny do KDS KLINKIER Klient – po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 2 (i ewentualnie po dobrowolnym wyrażeniu zgód, o których mowa w ust. 3) - klika widoczną na stronie internetowej ikonę „zamawiam wycenę”.
 5. Wykonanie czynności o jakich mowa w ustępach poprzedzających nie jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia zakupu Towaru od KDS KLINKIER.
 6. W ciągu 24 godzin od dnia dokonania Zamówienia wyceny, a jeżeli zostało ono dokonane w dniu wolnym od pracy, w ciągu 24 od początku najbliższego dnia roboczego, KDS KLINKIER przesyła Klientowi na Adres elektroniczny Klienta Wycenę.

 

§ 5 Potwierdzenie zakupu

 

 1. Po otrzymaniu Wyceny Klient na obowiązek zapoznać się z jej treścią oraz treścią dokumentów do niej załączonych oraz do jakich ona odsyła i w przypadku istnienia woli zawarcia Umowy sprzedaży Towaru dokonać Potwierdzenia zakupu Towaru klikając link oznaczony Potwierdzenie zakupu z obowiązkiem zapłaty zawarty w Wycenie.
 2. Dokonanie Potwierdzenia zakupu jest równoznaczne z wyrażeniem woli zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych w przesłanej Klientowi Wycenie oraz z zobowiązaniem Klienta do zapłaty za zakupiony Towar oraz koszty transportu.
 3. KDS KLINKIER może odmówić realizacji zamówienia m.in. w przypadku:
 • podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych wymaganych w formularzu Zamówienia wyceny,
 • nieprzedstawienia przez Klienta, w zakreślonym przez KDS KLINKIER terminie, dodatkowych informacji żądanych przez KDS KLINKIER,
 • w przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa z powodu braku w magazynie KDS KLINKIER lub braku w magazynie producenta lub dystrybutora Towaru, którego dotyczy Zamówienie wyceny złożone przez Klienta,
 • zakończenia ewentualnej promocji, w ramach której Klient złożył zamówienie;
 • niedokonania przez Klienta przedpłaty za Towar wskazany w Wycenie,
 • nieuregulowania przez Klienta, w wyznaczonym przez KDS KLINKIER terminie, zaległych należności na rzecz KDS KLINKIER.

 

§ 7 Zawarcie umowy

 

Do zawarcia umowy dochodzi w chwili otrzymania przez KDS KLINKIER Potwierdzenia zakupu od Klienta.

 

§ 6 Realizacja Zamówienia

 

 1. Towary sprzedawane przez KDS KLINKIER za pośrednictwem Sklepu są oryginalne, nowe bądź używane i pochodzą z legalnych źródeł.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wskazanie przez Klienta danych wymaganych w formularzach rejestracji konta oraz Zamówienia wyceny.
 3. Odpowiedzialność za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych danych ponsi wyłącznie Klient.
 4. W przypadku nieprzewidzianych w chwili sporządzania Wyceny zmian w sposobie realizacji Umowy sprzedaży w stosunku do treści informacji zamieszczonych w opisie Towaru zamieszczonego na stronie Internetowej Sklepu lub w Wycenie KDS KLINKIER poinformuje Klienta o tych zmianach drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Brak zgody Klienta na zmianę sposobu realizacji Umowy sprzedaży upoważnia KDS KLINKIER do odstąpienia od Umowy sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz Klienta.
 5. KDS KLINKIER realizuje Zamówienia na terenie Polski.
 6. Warunki realizacji Umowy sprzedaży realizowanej za granicą są indywidualnie ustalane przez KDS KLINKIER i wymagają dodatkowej akceptacji ze strony Klienta.
 7. Przesyłki kierowane przez KDS KLINKIER w związku z realizacją Umowy sprzedaży będą doręczane przez wybraną przez KDS KLINKIER firmę kurierską, Pocztę Polską S.A. lub własny transport KDS KLINKIER.
 8. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w siedzibie KDS KLINKIER lub innej lokalizacji wskazanej przez KDS KLINKIER.
 9. Termin dostarczenia Klientowi Towaru będącego na magazynie KDS KLINKIER na terenie Polski wynosi od 1 do 7 dni roboczych.
 10. Termin realizacji zamówienia na terenie Polski dotyczącego Towaru, którego nie ma na magazynie KDS KLINKIER zostanie przekazany Klientowi w Wycenie, chyba, że informacja ta wynika z opisu Towaru zamieszczonego na stronie Internetowej Sklepu lub formularza Zamówienia wyceny.
 11. Obowiązują następujące formy płatności za zakupione Towary:

 

 1. przedpłata - Klient dokonuje zapłaty za Towar oraz koszty transportu przelewem lub kartą płatniczą/kredytową na konto KDS KLINKIER po złożeniu Potwierdzenia zakupu, a przed dostarczeniem towaru,
 2. zapłata w siedzibie KDS KLINKIER – Klient dokonuje zapłaty za Towar w siedzibie KDS KLINKIER w chwili osobistego odbioru Towaru w siedzibie KDS KLINKIER.
 3. KDS KLINKIER dokona anulowania zamówienia złożonego w Potwierdzeniu zakupu w przypadku:
 4. a) gdy Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej skierowanej na adres sklep@kds-klinkier.pl złoży oświadczenie o rezygnacji z realizacji Umowy sprzedaży – przy czym dla skutecznego anulowania zamówienia wymagane jest złożenie powyższego oświadczenia oraz akceptacja rezygnacji przez KDS KLINKIER dokonana drogą elektroniczną w postaci odrębnej wiadomości e-mail,
 5. b) bezskutecznej próby doręczenia Klientowi przesyłki związanej z realizacją Umowy sprzedaży na adres wskazany w zamówieniu lub nieodebrania przez Klienta przesyłki w punkcie odbioru wskazanym przez doręczyciela.
 6. Anulowanie uznaje się za dokonane z chwilą wysłania Klientowi informacji o takim anulowaniu na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu wyceny.
 7. Anulowanie zamówienia przez KDS KLINKIER jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy sprzedaży za porozumieniem stron.

 

§ 8 Reklamacje

 

 1. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach:
 2. a) braku realizacji Zamówienia w terminie wynikającym z Regulaminu,
 3. b) wad Towaru zakupionego w wyniku realizacji Zamówienia.
 4. Reklamacje przyjmowane są przez KDS KLINKIER:
 5. a) pisemnie na adres siedziby KDS KLINKIER,
 6. b) pocztą elektroniczną na adres: …………………………
 7. Do reklamacji stosuje się postanowienia § 9.

 

§ 9 Uprawnienia Konsumenta

 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od daty wydania Konsumentowi Towaru wskazanego w Wycenie.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres siedziby KDS KLINKIER.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jest udostępniany na stronie internetowej Sklepu.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar KDS KLINKIER niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 6. Koszt opakowania i odesłania Towaru do KDS KLINKIER ponosi Klient.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość KDS KLINKIER zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego cenę oraz równowartość najtańszego z ofertowanych sposobów dostarczenia Towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:
 9. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 10. b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§10 Gwarancja i rękojmia

 

 1. KDS KLINKIER informuje, iż w przypadku Umowy sprzedaży Towaru, sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zakupiony Towar bez wad.
 2. Różnice w wyglądzie zewnętrznym towaru wynikające z ich specyfiki, specyfiki materiałów użytych do produkcji lub z procesów produkcyjnych, a także pomiędzy poszczególnymi partiami Towaru (w szczególności różnice w kolorze, fakturze, strukturze lica) nie stanowią wady Towaru i nie mogą być podstawą roszczeń z tytułu rękojmi czy też gwarancji jakości.
 3. W przypadku, gdy na zakupiony Towar producent udziela gwarancji, treść gwarancji oraz sposób jej realizacji są ustalane w oświadczeniu gwarancyjnym producenta. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu Towaru.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego Towaru, Klient decyduje o wyborze realizacji jego roszczeń związanych ze stwierdzona wadą (rękojmia lub gwarancja).
 5. W celu zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się z dowodem zakupu (fakturą lub paragonem) i dokumentem gwarancyjnym Towaru, jeśli został wydany, do podmiotu świadczącego usługi gwarancyjne w imieniu producenta.
 6. W celu zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi Klient powinien dysponować dowodem zakupu Towaru (fakturą lub paragonem). Sposób zgłaszania powyższych roszczeń został wskazany w 8. Sposób realizacji uprawnień Klienta wynikających ze zgłoszenia stwierdzonej  przez niego wady Towaru zależny jest od rodzaju powyższej wady oraz od treści żądania Klienta. O sposobie tym, w szczególności zasadach odbioru Towaru od Klienta i terminach realizacji żądania, Klient zostanie poinformowany przez KDS KLINKIER niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, na wskazany przez Klienta w zgłoszeniu numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
 7. W przypadku, gdy Klient kupuje Towar używany odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi 1 rok. KDS KLINKIER jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 
 8. KDS KLINKIER nie udziela gwarancji na towar używany.

 

§ 11 Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. KDS KLINKIER jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1182).
 2. Dane osobowe są podane przez Klienta dobrowolnie podczas wypełniania formularzy rejestracji oraz w trakcie składania Zamówienia wyceny i są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Umowy sprzedaży, w szczególności wystawienia faktury VAT.
 3. Dane osobowe Klientów są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji Zamówienia lub wykonywania Umowy zawartej z Klientem.
 4. KDS KLINKIER zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i prawo ich poprawiania oraz prawo wniesienia - w przypadkach wymienionych w ustawie - pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres siedziby KDS KLINKIER.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

 1. KDS KLINKIER zastrzega możliwość dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu, w szczególności w zakresie Umów sprzedaży, które nie zostały zrealizowane przed zmianą Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia tej zmiany.
 3. KDS KLINKIER rekomenduje Klientom zapisanie Regulaminu na trwałym nośniku (np. urządzenie końcowe, dysk komputera). Na żądanie Klienta KDS KLINKIER udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają:
 5. a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.),
 6. b) ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1422 ze zm.),
 7. c) ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
 8. d) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 9. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne lub bezskuteczne nie uchybia to ważności lub skuteczności pozostałych postanowień tego Regulaminu.
 10. Prawem właściwym dla stosunków prawnych i roszczeń między Klientem a KDS KLINKIER mogących powstać w związku z funkcjonowaniem Sklepu oraz umowami zawartymi za pośrednictwem tego Sklepu jest prawo polskie.
 11. Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania niniejszego Regulaminu jak też spory mogące powstać w związku zawartymi na podstawie Zamówień umowami sprzedaży będę rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby KDS KLINKIER . Zastrzeżenie o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych z Konsumentem.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2016 r.