Polityka prywatności

Niniejszy dokument dotyczy polityki prywatności serwisu www.kds-klinkier.pl.

 

Wewnętrzne procedury i zalecenia zostały opracowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych nam danych. które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

 

Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, a mianowicie:

 

 • na podstawie art. 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 24.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
 • ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021441204,

 

§ 1

Definicje

 

 1. Polityka bezpieczeństwa - zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarzadzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych wewnątrz KDS KLINKIER.

 

 1. Użytkownik - osoba fizyczna, która podaje dane osobowe pozwalające na jej pełną identyfikację.

 

 1. Administrator - administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest KDS KLINKIER Ewelina Szymaniak z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Zuchów 101, NIP 5992073541 REGON 364854786.

 

 1. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (szerzej art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych).

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych (szerzej art. 7 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych). KDS KLINKIER wykorzystuje dane osobowe podane przez Użytkownika m.in. w celu realizacji zamówienia i wystawienia faktury VAT.

 

§ 2

Gromadzenie danych

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług KDS KLINKIER poprzez stronę internetową kds-klinkier.pl.

 

 1. Administrator jest upoważniony do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Danych osobowych w ramach zakupów dokonywanych na stronie, w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń oraz aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z usług KDS KLINKIER.

 

 1. Administrator gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/ mieszkania), nazwa towaru, nazwa producenta, data produkcji, ilość towaru, wartość zamówienia, data zamówienia, data odbioru.

 

 1. Administrator jest upoważniony do przekazania imienia, nazwiska oraz adresu Użytkownika na rzecz osoby trzeciej w celu dostarczenia produktu (np. firmie kurierskiej lub przewoźnikowi).

 

 1. Zasady ochrony danych odnoszą się do wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób, nie mają jednak zastosowania do danych, którym nadano anonimowy charakter w taki sposób, że podmiot danych nie będzie mógł być zidentyfikowany.

 

§ 3

Zgoda Użytkownika

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika, uregulowanej w art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Zgoda na przetwarzanie danych obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel ich przetwarzania.

 

§ 4

Pliki cookies

 

 1. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

 

 1. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

 

 1. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników strony internetowej.

 

 1. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.

 

 1. KDS KLINKIER przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
 • właściwego dopasowania strony internetowej do potrzeb użytkowników,
 • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
 • tworzenia statystyk oglądalności strony internetowej.

 

 1. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej.

 

§ 5

Brak udostępnienia danych osobom trzecim

 

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

§ 6

Prawo do modyfikacji danych

 

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

 

§ 7

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych

 

Zgodnie z art. 39 ustawy o ochronie danych osobowych Administrator prowadzi ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania Danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych są zobowiązane do zachowania tajemnicy oraz stosowania sposobów zabezpieczenia danych.

 

§ 8

Zmiany w polityce prywatności serwisu

 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

§ 9

Inne postanowienia

 

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez KDS KLINKIER. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

 1. Wszelkie spory dotyczące Przetwarzania Danych osobowych przez Administratora niniejszego sklepu będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby KDS KLINKIER.

 

 1. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.